Medezeggenschapsraad (MR)

 


Medezeggenschapsraad Basisschool Hulsberg

Wat is de MR?
Wat is een Medezeggenschapsraad
Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR ( medezeggenschapsraad ) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen én leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

Taken van de MR
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 leerkrachten en 3 ouders.
De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
Elke basisschool heeft een eigen MR . De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Daarbij is er ook een huishoudelijk reglement.

Waarover praat de MR?
De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.
 
Ook u kunt bijdragen. Heeft u vragen, ziet u mogelijkheden of kansen voor onze school? Kunnen zaken anders of misschien beter? Laat het ons weten via mr.hulsberg@innovo.nl
 
Net als elke school heeft ook BS Hulsberg een Medezeggenschapsraad (MR), dat is wettelijk vastgesteld. Om onze zichtbaarheid te vergroten, stellen wij ons hier aan u voor.Even voorstellen
Onze MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

Femke Franssen- Vandewall (oudergeleding) 
Hoi, mijn naam is Femke Franssen-Vandewall. Ik ben de trotse mama van Suus (brugklas op het Grotius college), Sara (groep 8, meester Rik) en Wout (groep 1, juf Aniek) 
Joyce Troisfontaine-Lemmens (oudergeleding)
Hoi, mijn naam is Joyce Troisfontaine. Ik ben trotse mama van Nicay
(groep 7 juf Judith) en van Yaela (groep 4 juf Anniek).
 

Ralph van Breda (oudergeleding)
Hoi, mijn naam is Ralph van Breda. Trotse bonus vader van Naomi; zij zit in groep 6 bij Juf Anique en Juf Kelly. Onze dochter Emma zit bij Juf Annet en Juf Solange (peuterspeelzaal)
 

Thea Lemmens (leerkrachtgeleding)    
Sinds 2012 werk ik als leerkracht op BS Hulsberg. De afgelopen twee jaar heb ik ondersteunend gewerkt in diverse groepen. In schooljaar 2020-2021 werk ik weer bij de oudere leerlingen, in groep 6. De groep waar ik al meerdere jaren in gewerkt heb.
 

Anniek Wintgens (leerkrachtgeleding)
Ik ben sinds 2018 werkzaam op BS Hulsberg. Het eerste schooljaar was ik werkzaam in groep 6. Het jaar daarna in groep 4. Ook dit schooljaar ben ik fulltime leerkracht van groep 4. 


 
Nicole Hertogen (leerkrachtgeleding)  
Jullie kennen me vooral als leerkracht van groep 1-2, maar vorig schooljaar ben ik anderhalve dag groepsleerkracht van groep 5 geweest en dat beviel goed.  Sedert dit schooljaar werk ik op maandag en vrijdag in groep 5b en op dinsdag werk ik afwisselend in groep 5b en 6. Ook dit is zo geregeld in het kader van de werkdrukvermindering.