Medezeggenschapsraad (MR)

 

 
De MR bestaat uit 6 gekozen leden, een helft bestaat uit ouders, de andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, ieder met een zittingsperiode van 3 jaar.
De MR heeft als taak ervoor te zorgen dat personeel en ouders kunnen meepraten over zaken die de school en leerlingen betreffen. De MR is betrokken bij de vaststelling van het beleid. Bij sommige beleidsvoornemens is instemming van de MR vereist. Daarnaast kan de MR gevraagd of ongevraagd over alle beleid advies uitbrengen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren wordt er met een reglement gewerkt, waarin zaken zijn vastgesteld. Een aantal voorbeelden waar de MR zich mee bezig houdt zijn: de begroting van de school, het formatiebeleid van de school (inzet van personeel en middelen), het schoolplan, de invoering van een continurooster, maar ook adviseren in opstellen van het luizenprotocol, bepalen of een school wel of niet deelneemt aan een project enz. Kortom: medezeggenschap!
 
De samenstelling van de MR kunt u vinden in onze schoolkalender. 

Wilt u in contact komen met de MR?
Dan kunt u een email sturen naar mr.hulsberg@innovo.nl